دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

زیست شناسی 12

فایل های آموزشی زیست شناسی 12- خانم حاجی مرادی

حسابان 12

فایل های آموزشی حسابان 12- آقای کاظمی

تقعر تابع1         تقعر تابع2              تقعر تابع3              تقعر تابع4

تقعر تابع5         تقعر تابع6              تقعر تابع7             تقعر تابع8

تقعر تابع9        تقعر تابع10            تقعر تابع 11          تقعر تابع12

تقعر تابع13     تقعر تابع14             تقعر تابع15          تقعر تابع16         

تقعر تابع17

شروع رسم تابع                              رسم تابع1                    رسم تابع2               

رسم تابع2 ص2                              رسم تابع3                    رسم تابع4

رسم تابع5                                     رسم تابع6                    رسم تابع7                 

رسم تابع8 ص9                              تابع همگرافیک1            تابع همگرافیک       

براکت                              معادلات درجه2                روابط بین ضرایب و ریشه ها

دنباله هندسی                   قدر مطلق                        معادلات گویا وگنگ    

 

همایش حسابان1             همایش حسابان2              همایش حسابان3

همایش حسابان4             همایش حسابان5               همایش حسابان6

همایش حسابان7             همایش حسابان8               همایش حسابان9

همایش حسابان10           همایش حسابان11             همایش حسابان12

همایش حسابان13           همایش حسابان14              همایش حسابان15

 

دسترسی به فایلهای پایه دوازدهم از طریق لینک کمکی

هندسه و ریاضیات گسسته

فایل های آموزشی هندسه 12- آقای بهرامی

فصل 3- 1      فصل3-2      فصل3-3    فصل3-4     فصل 3-5    فصل 3-6    فصل3-7

بردار-1            بردار-2          بردار-3        بردار-4         بردار-5

بردار-6           بردار-7         بردار-8       بردار-9         بردار-10 

فایل های آموزشی ریاضیات گسسته- خانم کدخدایی

گسسته1                 اصل لانه کبوتری1                      اصل لانه کبوتری 6

گسسته2                اصل لانه کبوتری2                        اصل لانه کبوتری 7

گسسته3                اصل لانه کبوتری3                        اصل لانه کبوتری 8

گسسته4                اصل لانه کبوتری4                        اصل لانه کبوتری 9 

گسسته5                 اصل لانه کبوتری5                       اصل لانه کبوتری 10

فیزیک 12

فایل های آموزشی فیزیک 12- آقای ایرجی:

کانون17 اسفند              امواج 1                     امواج2                         امواج3      

تار مرتعش                    میدان الکتریکی           فایل1                         فایل2

فایل3                          فایل4                        فایل5                          موج1

موج2                          موج3

شیمی 12

فایل های آموزشی شیمی 12- خانم خوش سیما

فایل اول         فایل دوم         فایل سوم         فایل چهارم

دروس عمومی 12

فایل های آموزشی دروس عمومی 12

فایلهای صوتی درس 3 زبان انگلیسی- خانم راوش

فایل1

فایل2

فایل3

فایل صوتی زبان درس 3

فایل صوتی زبان درس 2

فایل صوتی زبان درس1

ریاضی 12 تجربی

فایل های آموزشی آقای کاظمی:

مقاطع مخروطی1           مقاطع مخروطی2              مقاطع مخروطی3           مقاطع مخروطی4

مقاطع مخروطی5            مقاطع مخروطی6             مقاطع مخروطی7            مقاطع مخروطی8

مقاطع مخروطی9           مقاطع مخروطی10             مقاطع مخروطی11          

براکت                              معادلات درجه2                روابط بین ضرایب و ریشه ها

دنباله هندسی                   قدر مطلق                        معادلات گویا وگنگ    

شروع رسم تابع                              رسم تابع1                    رسم تابع2                

رسم تابع2 ص2                              رسم تابع3                    رسم تابع4

رسم تابع5                                     رسم تابع6                    رسم تابع7                 

رسم تابع8 ص9                              تابع همگرافیک1            تابع همگرافیک