دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

دروس عمومی 11

فایل های آموزشی دروس عمومی...

فایل های صوتی درس سوم زبان انگلیسی

فایل های تکمیلی درس زبان انگلیسی را از فایلهای ضمیمه ببینید.

زیست شناسی 11 و زمین شناسی

فایل های آموزشی زیست شناسی 11- خانم حاجی مرادی

فصل 7- حل تست                فصل7- لقاح در جانوران              فصل8-لقاح درنهاندانگان

فایل های آموزشی زمین شناسی- خانم صنعتی

شیمی 11

فیلم های آموزشی شیمی 11- خانم خوش سیما

قسمت اول- فصل 3

قسمت دوم- فصل 3 

قسمت آخر فصل 2

فایل1            فایل2                 فایل3                  فایل4            فایل5          فایل6

حسابان 11

فایل های آموزشی حسابان 11- آقای کاظمی

حد 1            حد 6             حد11           حد 16

حد 2            حد 7            حد12            حد 17

حد 3            حد 8            حد 13           حد 18

حد 4             حد 9            حد 14          حد 19 

حد 5            حد 10          حد 15        

براکت                              معادلات درجه2                روابط بین ضرایب و ریشه ها

دنباله هندسی                   قدر مطلق                        معادلات گویا وگنگ                                 

پیوستگی1                    پیوستگی2                  پیوستگی3                     پیوستگی4

پیوستگی5                    پیوستگی6                  پیوستگی7  

همایش حسابان1             همایش حسابان2              همایش حسابان3

همایش حسابان4             همایش حسابان5               همایش حسابان6

همایش حسابان7             همایش حسابان8               همایش حسابان9

همایش حسابان10           همایش حسابان11             همایش حسابان12

همایش حسابان13           همایش حسابان14              همایش حسابان15

شروع رسم تابع                              رسم تابع1                    رسم تابع2                

رسم تابع2 ص2                              رسم تابع3                    رسم تابع4

رسم تابع5                                      رسم تابع6                     رسم تابع7                 

رسم تابع8 ص9                              تابع همگرافیک1            تابع همگرافیک       

فیزیک 11

مطالب فیزیک پایه یازدهم- خانم مرتضایی:

حل مثال-1        حل مثال-2       حل مثال-3       حل مثال-4      حل مثال-5    حل مثال-6  

حل مثال-7        حل مثال-8        حل مثال-9       حل مثال-10     

پیچه              پیچه و سیملوله    چند سوال      حل مسائل کتاب          درباره پیچه1 

درباره پیچه2     درباره پیچه3     درباره پیچه4     درباره پیچه5      درباره پیچه6     درباره پیچه7

   

مطالب فیزیک پایه یازدهم- آقای ایرجی:

physics 11

بردار-1            بردار-2            بردار-3            بردار-4           بردار-5          بردار-6

ریاضی 11 تجربی

فیلم های آموزشی ریاضی یازدهم تجربی- خانم رحیمی

Riazi 11

Riazi 11- Tabe Namaee

Riazi 11- Tabe Logaritmi

Riazi 11- Logaritm

Riazi 11- farayand adadi

Riazi11- Had

1-لگاریتم                       پیوستگی1

2 لگاریتم                       پیوستگی2

3-لگاریتم                       پیوستگی3

4-لگاریتم                       پیوستگی4

5-لگاریتم