دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

آزمایشگاه دهم

فیلم های آموزشی آقای ابطحی...

فیلم آزمایشگاه 1

فیلم آزمایشگاه 2

فیلم آزمایشگاه 3

فیلم آزمایشگاه 4

جواب آزمایشها

فیلم آزمایشگاه 5

دروس عمومی 10

فایلهای آموزشی درسهای عمومی پایه دهم ....

برای دریافت فایل های درس چهارم  زبان انگلیسی، فایل های ضمیمه را ببینید.

فایل های صوتی درس سوم زبان انگلیسی دهم

فایل های صوتی درس چهارم زبان انگلیسی دهم

زیست شناسی 10

فایل های آموزشی زیست شناسی 10 - خانم حاجی مرادی

فصل 7- زیست گیاهی

فیزیک 10

فایل های آموزشی خانم عابدی ...

ترمودینامیک 1                           ترمودینامیک2

ترمودینامیک3                            ترمودینامیک4

ترمودینامیک5                           ترمودینامیک6

ترمودینامیک7                            ترمودینامیک8

شیمی 10

فایل های آموزشی شیمی 10 - خانم اسلامی

شناسایی یونها1                   قطبی و ناقطبی 1               تمرینهای غلظت

شناسایی یونها2                   قطبی و ناقطبی 2               تمرین های مولاریته

غلظت 1                                 قطبی و ناقطبی 3               تمرین های شناسایی یونها     

غلظت 2                                  قطبی و ناقطبی 4                تمرین های قطبی-ناقطبی

مولاریته                                  قطبی و ناقطبی 5

                                               قطبی و ناقطبی 6

انحلال پذیری 1                 انحلال پذیری2              انحلال پذیری 3        انحلال پذیری 4 

انحلال پذیری 5                 انحلال پذیری 6             انحلال پذیری 7        انحلال پذیری 8

ریاضی 10

فایلهای آموزشی ریاضی دهم - خانم رستمیان

تابع 1                      کار در کلاس 112 و تمرین 115          کار در کلاس و فعالیتهای تابع

تابع 1/1                  برد 1                  برد 12               جزوه ها          حل تمرین فصل6-1      

تابع2/1                   برد 2                  برد 13                فصل 6-1       حل تمرین فصل6-2 

تابع 3/1                  برد 3                   برد 14               فصل 6-2        حل تمرین فصل6-3

تابع 4/1                  برد 4                   برد 15               فصل 6-3        حل تمرین فصل6-4

تابع 5/1                  برد 5                   برد 16               فصل 6-4         حل تمرین فصل6-5

تابع6/1                  برد 6                    برد 17               فصل 6-5            حل تمرین فصل6-6

تابع 7/1                  برد7                   برد 18                فصل 6-6 

تابع 8/1                برد 8                    برد 19                فصل 6-7

تابع 9/1                برد 9                    برد 20               

تابع 10/1              برد 10                 برد 21               

تابع 11/1              برد 11                 برد 22