دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

مطالب درس پایه یازدهم

مطالب فیزیک پایه یازدهم- آقای ایرجی:

physics 11

file physics

فیلم های آموزشی شیمی-خانم خوش سیما:

Shimi 11

یا

Akhar fasl 2

فیلم های آموزشی حسابان (11ریاضی)- آقای کاظمی

Hesaban 11

فیلم های آموزشی ریاضی یازدهم تجربی- خانم رحیمی

Riazi 11

فیلم های آموزشی پایه یازدهم - سایت آلا:

Ala- majazi