فارسیEnglishفرانسه

بودجه بندی آزمونهای پیشرفت تحصیلی 98-97

بودجه بندی آزمونهای پیشرفت تحصیلی را در فایل ضمیمه ببینید.

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی- یازدهم ریاضی و تجربی

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی- دهم ریاضی و تجربی