دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

.... کارسوق ریاضی و کامپیوتر روز جمعه 22 آذرماه برگزار شد.... 

رتبه های ممتاز امتحانات پایانی

اسامی دانش آموزان کوشای مدرسه در امتحانات خردادماه 96