فارسیEnglishفرانسه

میثاق نامه اولیا

میثاق نامه اولیاء

با تکیه بر ایمان آگاهانه به توحید و پیامبر خاتم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام و با توجه به نقش مدرسه به عنوان جلوه ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و زمینه ساز جامعه عدل مهدوی (عج) و کانون اصلی تحقق اهداف برنامه های درسی و تربیتی که موجبات رشد تعالی فرزندم را فراهم می آورد ، خود را متعهد و ملزم به رعایت موارد زیر می دانم :

1- شعائر مذهبی را محترم دانسته و موازین شرعی و حجاب اسلامی را هنگام حضور در مدرسه مراعات نمایم .

2- در زمینه ی سادگی و نظافت لباس و پوشش کامل فرزندم و رعایت حجاب اسلامی و عدم استفاده از وسایل قیمتی ، زینتی و آرایشی مراقبت دائمی داشته باشم .

3- جهت کسب اطلاع از وضعیت درسی و اخلاقی فرزندم ، حداقل ماهی یکبار به مدرسه مراجعه نمایم .

4- ضمن ارتباط مستمر با آموزشگاه همواره از وضعیت تحصیلی و رفتاری او در مدرسه مطلع شوم و خصوصیات رفتاری و درسی در خارج از مدرسه را به اطلاع مسئولین مدرسه برسانم .

5- پیامها و دعوت آموزشگاه را جهت تبادل نظر در مورد مسائل درسی و رفتاری فرزندم به موقع اجابت نمایم .

6- در صورتی که فرزندم به هر دلیل نتوانست در دبیرستان حضور یابد مسولین آموزشگاه را از علت و چگونگی امر مطلع نمایم .

7- در برنامه ریزی مدرسه به منظور اقناع فکری دانش آموزان برای پذیرش قلبی و دورنی حیا ، عفاف، حجاب و عمل به آن با تبین دیدگاه دین اسلام همراه و همگام عمل نمایم .

8- در حفظ ، تعمیق و اشاعه فضایل اخلاقی ، پوشش و ظاهر آراسته فرزندم با مدرسه همکاری لازم را بنمایم .

9- در آموزش و ارتقاء مدیریت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف تعلیم و تربیت و مدرسه همفکر و همگام باشم .

10- با افزایش میزان مشارکت خود در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه و برگزاری دوره های آموزشی اثر بخش و ارائه ی خدمات مشاوره ای مدرسه به موارد آسیب پذیر  و آسیب زا برای همسوسازی اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه بکوشم .

11- با توجه به این که خانواده از محیط های مهم و تاثیر پذیر تربیت و یادگیری بشمار می آسد در حد توانمندیهای خود در تعامل مستمر و موثر با مدرسه باشم.

12- با همکاری با انجمن اولیا و مربیان و ارائه پیشنهادات سازنده به آنان ، به تصمیمات اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه ، که نمایندگان قانونی کلیه اولیاء دانش آموزان می باشند برای اجراء احترام بگذارم .

در نهایت از خداوند منان برای انجام موارد فوق استعانت می طلبم .